Finofiz

jednoduché-účtovníctvo

Vedenia jednoduchého účtovníctva

Jednoduché účtovníctvo nám poskytuje všeobecné informácie a je administratívne jednoduchšie. Jeho názov “Jednoduché” vychádza z techniky účtovania, nie z jednoduchosti. Účtuje sa o príjmoch a výdavkoch, o majetku a záväzkoch.
Jednoduché účtovníctvo nepozná podvojnosť účtovného zápisu, ktorá platí pre podvojné účtovníctvo. Sústavy sa líšia aj odlišnosťou výstupných informácií (výkazov), daňových priznaní a pod.

V jednoduchom účtovníctve účtujeme oddelene o majetku a záväzkoch a o peňažnom hospodárení (príjmy a výdavky v hotovosti a na bankovom účte).

V sústave jednoduchého účtovníctva môžu účtovať:

 • podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri
 • fyzické osoby (FO) – podnikatelia a SZČO (samostatne zárobkovo činné osoby), ak preukazujú svoje
  výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zisťovania základu dane
  z príjmov
 • politické strany, hnutia, občianske združenia, organizačné zložky Matice slovenskej, združenia
  právnických osôb, pozemkové spoločenstvá, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
  neinvestičné fondy, neziskové organizácie, ak nepodnikajú a ich príjmy nedosiahli v minulom účtovnom
  období 200 000€
 • cirkvi a náboženské spoločnosti, ak nepodnikajú a nie sú príjemcami dotácií (grantov) zo štátneho
  rozpočtu

Finofiz – Nechajte nás zvládnuť účtovníctvo a finančné výkazy, aby ste sa mohli sústrediť na to, čo radi robíte – na rast svojho podnikania.

Ako vám môžeme pomôcť?

Kontaktujte nás telefonicky alebo odošlite požiadavku online.

Väčšina úspešných podnikateľov, ktorí úzko spolupracujú s účtovníkom, vám povie, že účtovník je absolútnou nevyhnutnosťou pre každé podnikanie.

Naďa
CEO, Finofiz.sk

Hladáte spoľahlivého partnera v oblasti účtovníctva a daní?